בעלי תפקידים באתר בניה

בס"ד
בעלי תפקידים באתר בניה


 
כתבה מאת: ישראל בר חנין.
יזם, אדריכל,  מהנדס,  מעצבת פנים,  קבלן,  מפקח, מנהל עבודה.

בכתבה זאת נעשה סדר מה עושה כל אחד ולמה אנחנו צריכים את כלום. נתחיל עם ההגדרות של כל אחד בחוק.
1.יזם: מזמין - בעל הנכס או מי שבעל הנכס ייפה את כוחו להתקשר עם קבלנים לביצוע עבודות בניה או בניה הנדסית, כולה או חלקה.  יוצא שכל בעל דירה שרוצה לשפץ נחשב "המזמין" שהוא למעשה יזם. ולכן כל פרויקט מתחיל ברעיון
2. אדריכל: נותן חיים לרעיון והוא גם זה שלרוב אחראי אל כל עניני הרישוי
 
3.מהנדס הינו מתכנן השלד: נותן למבנה המתוכנן את "עצמותיו"!
 
4. קבלן ראשי - מי שהתקשר בהסכם חוזי עם המזמין לבצע עבודת בניה או בניה הנדסית הקבלן הראשי יכול להעביר את העבודה לקבלני משנה או לפצל אותה לקבלנים כגון קבלן שלד, קבלן אבן, קבלן פנים, קבלן אלומיניום ועד..

5.מפקח. מי שמונה מטעם היזם לבצע עבורו מעקב אחרי הקבלן לראות את טיב העבודה והחומרים שזה ניקרא פיקוח עליון.
וכולל בקרה להבטחת התאמת ביצוע הבניה באתר למסמכי ההיתר על נספחיו, ובכללה התאמה לתוכניות הקונסטרוקציה ולתוכנית הסידורים הסניטריים,
הדרכה ומתן הנחיות לאחראי לביצוע השלד או פנים, לקבלן הראשי, למנהל העבודה  או למנהלי העבודה בכל הנוגע לעבודה באתר.
מעקב אחר בדיקות מעבדה מאושרת הנדרשות לפי כל דין שיועברו אליו בידי הקבלן הראשי או בהוראתו
אישור גמר חלקי או מלא של עבודות הבניה לצורך מתן תשלום לקבלן.

6.מנהל העבודה: מי שהוסמך על ידי משרד העבודה והרווחה לשמש כמנהל עבודה. מנהל העבודה חייב למלא אחר הוראות תקנות הבטיחות  ולנקוט צעדים מתאימים כדי להבטיח שכל עובד ימלא אחר התקנות הנוגעות לעבודתו. חשוב להדגיש שכול בית בשיפוץ שנעשה שם תוספת והעבודות שם יותר משש שבועות חובה למנות מנהל עבודה.
החובה על מינוי מנהל עבודה היא על הקבלן והוא משרת את הקבלן ודואג לפועלים שלו.
כאשר מוזמנת עבודה ממספר קבלנים, אחד מהם יכול לקבל על עצמו, את החובה והתפקיד למנות מנהל עבודה  לאותו אתר ספציפי.